Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, brengt de aanvaarding van het bestek door de klant zijn toetreding mee tot deze algemene voorwaarden.

1.2. Deze algemene voorwaarden regelen de verhoudingen tussen de verkoper en de klant.  Enkel de schriftelijke wijzigingen die zijn getekend door beide partijen, en die voorkomen in het bestek of in enig ander document, kunnen afwijken van deze algemene voorwaarden.

1.3. De bestelvoorwaarden van de klant zijn niet tegenstelbaar aan de verkoper

Artikel 2 : AANBOD – AANVAARDING

2.1. De bestekken en de prijsaanbiedingen die aan de klant worden overgemaakt, zijn één maand geldig. 

2.2. De gegevens die voorkomen op de illustraties, plannen, prospectussen of formulieren worden meegedeeld ten indicatieve titel en beantwoorden aan middelen die algemeen van toepassing zijn in de sector.  In geen enkel geval kan de klant er zich op beroepen tegenover de verkoper.  

2.3. De bestelling is pas definitief vanaf de ondertekening van de koopovereenkomst door de klant en het storten van een voorschot van dertig procent van de totale prijs exclusief belastingen. 

2.4. De eventuele studie- en onderzoekskosten die voorafgaan aan de opmaak van het bestek zijn ten laste van de klant, ongeacht of er daarna een overeenkomst wordt gesloten. 

2.5. Al de prijzen van de verkoper zijn exclusief belastingen en kunnen naar keuze van de verkoper forfaitair of op uurbasis worden berekend.

2.6. De specifieke eisen van de klant moeten meegedeeld worden aan de verkoper op het moment van de bestelling.  Indien deze eisen later worden overgemaakt, kunnen de prijzen worden aangepast. 

Artikel 3: BETALING

3.1. Een voorschot van dertig procent van de totale prijs exclusief belastingen wordt door de klant betaald op de dag van de ondertekening van de overeenkomst. 

3.2. Alle facturen zijn contant en zonder disconto te betalen op de maatschappelijke zetel van de verkoper.  Het inhouden van om het even welke som als zekerheid voor een goede uitvoering is niet toegelaten. 

3.3. In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan de verkoper een nalatigheidsinterest a rato van tien procent per jaar verschuldigd, alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van tien procent van het verschuldigde bedrag exclusief belastingen op de vervaldag, met een minimum van vijfentwintig EUR

3.4. De verkoper houdt zich bovendien het recht voor om de levering en/of de werken op te schorten tot wanneer de facturen voldaan zijn, zonder schadevergoeding voor de klant en onverminderd het recht om terugbetaling te eisen van de opgelopen kosten en schade.  Zulke opschorting kan tussenkomen indien de betaling niet is geschied binnen de 48 uur na het versturen van een ingebrekestelling.  De overeengekomen termijnen worden dan automatisch verlengd met de duur van de onderbreking ervan.   

Artikel 4: OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO’S

4.1. De eigendom van de goederen en gereedschappen worden pas aan de klant overgedragen nadat de prijs integraal is betaald.

4.2. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, worden de gedemonteerde en ongebruikte materialen eigendom van de verkoper, indien de overeenkomst veranderingen aan bestaande constructies omvat.

4.3. De overdracht van de risico’s aan de klant komt tot stand vanaf de levering van de goederen.  De klant neemt vanaf de levering de bewaking van de materialen en de  goederen op zich, en is verantwoordelijk voor de opgelopen schade (hierin begrepen diefstallen, verdwijningen of gelijk welke beschadigingen).

Artikel 5: TERMIJN

5.1. De leverings- en uitvoeringstermijnen die eventueel worden bepaald zijn louter indicatief en zijn nooit verplichtend. 

5.2. De klant moet zo goed mogelijk de levering van de goederen en de uitvoering van werken vergemakkelijken.  In dat opzicht dient hij erop toe te zien dat de lokalen en trappen waar de werken zullen plaatsvinden, vrijgemaakt zijn van alle hindernissen.

Artikel 6: WIJZIGING EN VERBREKING VAN DE OVEREENKOMST

6.1. Indien de klant vraagt om zijn oorspronkelijke bestelling te wijzigen, en deze wijziging meer dan een kwart vertegenwoordigt van de verkoopprijs exclusief belastingen zoals deze is weergegeven in het oorspronkelijke bestek, houdt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.  Geen enkele schadevergoeding kan door de klant worden gevorderd wegens de opschorting of de ontbinding.

 

6.2. In geval van een wijziging in de situatie van de klant, zoals overlijden, onbekwaamheid, faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening of wijziging van vennootschap, of in geval van niet-nakoming van de contractuele verplichtingen door de klant, houdt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.  Geen enkele schadevergoeding kan door de klant worden gevorderd wegens de opschorting of de ontbinding.

6.3. In geval van een nieuw verzoek van de klant, dat niet voorzien is in het oorspronkelijke bestek, beoordeelt de verkoper of hij in staat is te voldoen aan het verzoek of niet.  De weigering van de verkoper om te voldoen aan het nieuwe verzoek doet geen afbreuk aan de oorspronkelijke bestelling en de partijen zullen bijgevolg nog steeds verplicht zijn om de verbintenissen die uit de oorspronkelijke bestelling voortvloeien, uit te voeren.  

6.4. Indien een van de twee partijen eenzijdig de overeenkomst verbreekt of de overeenkomst niet meer volledig of ten dele kan worden uitgevoerd door haar toedoen, is deze partij aan de andere partij een schadevergoeding verschuldigd van twintig procent van de totale prijs exclusief belastingen, onder voorbehoud van wat bepaald is onder artikel 6.1.

6.5. In geval van overmacht, is de partij die hiervan het slachtoffer is bevrijd van elke verantwoordelijkheid.  Zij kan de verbintenissen verminderen, de overeenkomst verbreken of de uitvoering ervan teniet doen of opschorten, zonder dat zij verplicht is enige schadevergoeding te betalen.   

6.6. Kunnen onder andere gevallen van overmacht uitmaken : oorlogen, burgeroorlogen, mobilisatie, onlusten, stakingen, lock-outs, storing van machines, brand, storing van de transportmiddelen, moeilijkheden bij het voorzien van basismaterialen, materialen en energie, beperkingen of bepalingen opgelegd door de overheden, enz. 

Artikel 7: ONTVANGST - AANVAARDING – WAARBORG VOOR VERBORGEN GEBREKEN

7.1. De aanvaarding, en hiermee de afstand van de mogelijkheid tot het inroepen van uiterlijke gebreken of gebreken in conformiteit, wordt vermoed te zijn verkregen in de volgende omstandigheden:

  • acht kalenderdagen na ontvangst van het goed;
  • betaling van de prijs zonder voorbehoud.

7.2. De verborgen gebreken zijn slechts gedekt door de waarborg van de verkoper voor een periode van zes maanden, te rekenen van de ontvangst van het goed.  Na zes maanden is de verkoper bevrijd van zijn waarborg en worden de risico’s van het zich voordoen van een verborgen gebrek gedragen door de klant. 

7.3. De waarborg van de verkoper voor verborgen gebreken is strikt beperkt tot het vervangen van het goed of het herstellen van de gebreken, en kan in geen enkel geval aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding.  Deze waarborg kan maar worden ingeroepen door de klant voor zover hij het gefactureerde bedrag volledig heeft betaald. 

Artikel 8: KLACHTEN

8.1.Elke klacht met betrekking tot facturen moet binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur per aangetekende brief aan de verkoper worden gericht.  Bij afwezigheid van een klacht binnen een termijn van acht kalenderdagen, worden de facturen vermoed te zijn aanvaard. 

8.2. Bij een schadegeval, is de verzekeringsmaatschappij van de verkoper als enige bevoegd om de schade te ramen die door de klant is opgelopen.  Elk ongeval moet per schrijven worden aangegeven binnen de vierentwintig uur vanaf de gebeurtenis.  Bij afwezigheid van zulke aangifte binnen een termijn van vierentwintig uur, heeft de klant geen recht meer om zicht tegen de verkoper te keren.

Artikel 9: TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

9.1. De verhouding tussen de verkoper en de klant is onderworpen aan het Belgische Recht, ongeacht welke de nationaliteit is van de partijen.

9.2. Elk geding valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel.