Valeco Bvba over privacy

Valeco Bvba is ervan overtuigd dat de bescherming van depersoonlijke levenssfeer van haar klanten en van de bezoekers van de websitevan essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom doen we er alles aan omervoor te zorgen dat onze activiteiten voldoen aan de wet van 8 december 1992tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en haar uitvoeringsbesluiten(hierna “de privacywetgeving”). Hieronder vindt u een overzicht van de gegevensdie we verwerken en wat we doen met deze gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens van klanten en bezoekers van onze websiteworden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. ValecoBvba zal persoonsgegevens verzamelen door bijvoorbeeld de gegevens die uingeeft op onze website. Daarnaast zal Valeco Bvba ook persoonsgegevensverwerken die zij verkrijgt via andere kanalen, zoals via de contracten die umet ons afsluit, de communicatie die u met ons voert per e-mail, brief, fax envia onze partners.Deze persoonsgegevens omvatten onder meer volgende gegevens:uw naam en voornaam, aansluitings- en facturatieadres (straatnaam, huisnummer,busnummer, postcode en woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, geslacht,voorkeurtaal, bankrekeningnummer, energieverbruik, EAN-code engezinssamenstelling.Valeco Bvba moet worden beschouwd als een verwerker conformde privacywetgeving. Uw persoonsgegevens zijn voornamelijk bestemd voor interngebruik, in het kader van het beheer van onze (toekomstige, bestaande envoormalige) klanten. Dit omvat onder meer de opmaak en opvolging van uwklantdossier, de uitvoering van uw contract met ons, het beantwoorden van uwvragen en klachten en het aanbieden van onze producten en diensten. Daarnaastworden deze gegevens ook gebruikt voor markt- en tevredenheidsonderzoek,informatieve campagnes en onder de vorm van statistische informatie voorrapporterings-, financiële en marketingdoeleinden. Ten slotte is het mogelijkdat uw persoonsgegevens verwerkt worden met als doel deze gegevens te verrijkenmet andere gegevens om u zo op een betere, meer gepersonaliseerde manier vandienst te kunnen zijn.Voor de verzameling en verwerking van deze persoonsgegevens doet Valeco Bvba ook beroep op commerciële partijen. Hierbij is contractueel met deze commerciële partijen afgesproken dat deze gegevens enkel en alleen verwerkt mogen worden voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Valeco Bvba en deze commerciële partij. De toegang tot deze gegevens wordt beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken door deze commerciële partij. Hiernaast zal Valeco Bvba uw persoonsgegevens overmaken aan de bevoegde instanties in het kader van haar wettelijke verplichtingen, gerechtelijke informatievragen en juridische procedures. Voor de doeleinden zoals hierboven beschreven kan Valeco Bvba deze gegevens ook overmaken aan de vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met Valeco Bvba.Enkel mits uw uitdrukkelijke toestemming zal Valeco Bvba deze gegevens gebruiken om u commerciële informatie toe te sturen over de producten en/of diensten van Valeco Bvba, de vennootschappen die rechtsreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met Valeco Bvba en een aantal door Valeco Bvba zorgvuldig geselecteerde partners.

Fermer le menu