Algemene voorwaarden

Artikel 1 : TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN1.Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, brengtde aanvaarding van het bestek door de klant zijn toetreding mee tot dezealgemene voorwaarden.2.Deze algemene voorwaarden regelen de verhoudingen tussende verkoper en de klant. Enkel de schriftelijke wijzigingen die zijn getekenddoor beide partijen, en die voorkomen in het bestek of in enig ander document,kunnen afwijken van deze algemene voorwaarden.3.De bestelvoorwaarden van de klant zijn niet tegenstelbaaraan de verkoper.Artikel 2 : AANBOD – AANVAARDING2.1. De bestekken en de prijsaanbiedingen die aan de klantworden overgemaakt, zijn één maand geldig.2.2. De gegevens die voorkomen op de illustraties, plannen,prospectussen of formulieren worden meegedeeld ten indicatieve titel enbeantwoorden aan middelen die algemeen van toepassing zijn in de sector. Ingeen enkel geval kan de klant er zich op beroepen tegenover de verkoper.2.3. De bestelling is pas definitief vanaf de ondertekeningvan de koopovereenkomst door de klant en het storten van een voorschot vandertig procent van de totale prijs exclusief belastingen.2.4. De eventuele studie- en onderzoekskosten die voorafgaanaan de opmaak van het bestek zijn ten laste van de klant, ongeacht of er daarnaeen overeenkomst wordt gesloten.2.5. Al de prijzen van de verkoper zijn exclusiefbelastingen en kunnen naar keuze van de verkoper forfaitair of op uurbasisworden berekend.2.6. De specifieke eisen van de klant moeten meegedeeldworden aan de verkoper op het moment van de bestelling. Indien deze eisen laterworden overgemaakt, kunnen de prijzen worden aangepast.Artikel 3 : BETALING3.1. Een voorschot van dertig procent van de totale prijsexclusief belastingen wordt door de klant betaald op de dag van deondertekening van de overeenkomst.3.2. Alle facturen zijn contant en zonder disconto tebetalen op de maatschappelijke zetel van de verkoper. Het inhouden van om heteven welke som als zekerheid voor een goede uitvoering is niet toegelaten.3.3. In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de klantvan rechtswege en zonder ingebrekestelling aan de verkoper eennalatigheidsinterest a rato van tien procent per jaar verschuldigd, alsook eenforfaitaire schadevergoeding ten belope van tien procent van het verschuldigdebedrag exclusief belastingen op de vervaldag, met een minimum van vijfentwintigEUR3.4. De verkoper houdt zich bovendien het recht voor om delevering en/of de werken op te schorten tot wanneer de facturen voldaan zijn,zonder schadevergoeding voor de klant en onverminderd het recht om terugbetalingte eisen van de opgelopen kosten en schade. Zulke opschorting kan tussenkomenindien de betaling niet is geschied binnen de 48 uur na het versturen van eeningebrekestelling. De overeengekomen termijnen worden dan automatisch verlengd metde duur van de onderbreking ervan.Artikel 4 : OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO’S4.1. De eigendom van de goederen en gereedschappen wordenpas aan de klant overgedragen nadat de prijs integraal is betaald.4.2. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen,worden de gedemonteerde en ongebruikte materialen eigendom van de verkoper,indien de overeenkomst veranderingen aan bestaande constructies omvat.4.3. De overdracht van de risico’s aan de klant komt totstand vanaf de levering van de goederen. De klant neemt vanaf de levering debewaking van de materialen en de goederen op zich, en is verantwoordelijk voor deopgelopen schade (hierin begrepen diefstallen, verdwijningen of gelijk welkebeschadigingen).Artikel 5 : TERMIJN5.1. De leverings- en uitvoeringstermijnen die eventueelworden bepaald zijn louter indicatief en zijn nooit verplichtend.5.2. De klant moet zo goed mogelijk de levering van degoederen en de uitvoering van werken vergemakkelijken. In dat opzicht dient hijerop toe te zien dat de lokalen en trappen waar de werken zullen plaatsvinden,vrijgemaakt zijn van alle hindernissen.Artikel 6 : WIJZIGING EN VERBREKING VAN DE OVEREENKOMST6.1. Indien de klant vraagt om zijn oorspronkelijke bestellingte wijzigen, en deze wijziging meer dan een kwart vertegenwoordigt van deverkoopprijs exclusief belastingen zoals deze is weergegeven in hetoorspronkelijke bestek, houdt de verkoper zich het recht voor om deovereenkomst op te schorten of te ontbinden. Geen enkele schadevergoeding kandoor de klant worden gevorderd wegens de opschorting of de ontbinding.6.2. In geval van een wijziging in de situatie van de klant,zoals overlijden, onbekwaamheid, faillissement, gerechtelijk akkoord,vereffening of wijziging van vennootschap, of in geval van niet-nakoming van decontractuele verplichtingen door de klant, houdt de verkoper zich het rechtvoor om de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Geen enkeleschadevergoeding kan door de klant worden gevorderd wegens de opschorting of deontbinding.6.3. In geval van een nieuw verzoek van de klant, dat nietvoorzien is in het oorspronkelijke bestek, beoordeelt de verkoper of hij instaat is te voldoen aan het verzoek of niet. De weigering van de verkoper om tevoldoen aan het nieuwe verzoek doet geen afbreuk aan de oorspronkelijkebestelling en de partijen zullen bijgevolg nog steeds verplicht zijn om deverbintenissen die uit de oorspronkelijke bestelling voortvloeien, uit tevoeren.6.4. Indien een van de twee partijen eenzijdig deovereenkomst verbreekt of de overeenkomst niet meer volledig of ten dele kanworden uitgevoerd door haar toedoen, is deze partij aan de andere partij een schadevergoedingverschuldigd van twintig procent van de totale prijs exclusief belastingen,onder voorbehoud van wat bepaald is onder artikel 6.1.6.5. In geval van overmacht, is de partij die hiervan hetslachtoffer is bevrijd van elke verantwoordelijkheid. Zij kan de verbintenissenverminderen, de overeenkomst verbreken of de uitvoering ervan teniet doen of opschorten,zonder dat zij verplicht is enige schadevergoeding te betalen.6.6. Kunnen onder andere gevallen van overmacht uitmaken :oorlogen, burgeroorlogen, mobilisatie, onlusten, stakingen, lock-outs, storingvan machines, brand, storing van de transportmiddelen, moeilijkheden bij het voorzienvan basismaterialen, materialen en energie, beperkingen of bepalingen opgelegddoor de overheden, enz.Artikel 7 : ONTVANGST – AANVAARDING – WAARBORGVOOR VERBORGENGEBREKEN7.1. De aanvaarding, en hiermee de afstand van demogelijkheid tot het inroepen van uiterlijke gebreken of gebreken inconformiteit, wordt vermoed te zijn verkregen in de volgende omstandigheden:•acht kalenderdagen na ontvangst van het goed;•betaling van de prijs zonder voorbehoud.7.2. De verborgen gebreken zijn slechts gedekt door dewaarborg van de verkoper voor een periode van zes maanden, te rekenen van deontvangst van het goed. Na zes maanden is de verkoper bevrijd van zijn waarborgen worden de risico’s van het zich voordoen van een verborgen gebrek gedragendoor de klant.7.3. De waarborg van de verkoper voor verborgen gebreken isstrikt beperkt tot het vervangen van het goed of het herstellen van degebreken, en kan in geen enkel geval aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding.Deze waarborg kan maar worden ingeroepen door de klant voor zover hij hetgefactureerde bedrag volledig heeft betaald.Artikel 8 : KLACHTEN8.1.Elke klacht met betrekking tot facturen moet binnen deacht kalenderdagen na ontvangst van de factuur per aangetekende brief aan deverkoper worden gericht. Bij afwezigheid van een klacht binnen een termijn van achtkalenderdagen, worden de facturen vermoed te zijn aanvaard.8.2. Bij een schadegeval, is de verzekeringsmaatschappij vande verkoper als enige bevoegd om de schade te ramen die door de klant isopgelopen. Elk ongeval moet per schrijven worden aangegeven binnen de vierentwintiguur vanaf de gebeurtenis. Bij afwezigheid van zulke aangifte binnen een termijnvan vierentwintig uur, heeft de klant geen recht meer om zicht tegen deverkoper te keren.Artikel 9 : TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK9.1. De verhouding tussen de verkoper en de klant isonderworpen aan het Belgische Recht, ongeacht welke de nationaliteit is van departijen.9.2. Elk geding valt onder de exclusieve bevoegdheid van dehoven en rechtbanken van Brussel…09/2010…